Privacy-statement Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (St. RAG)

 

 

Stichting RAG

Stichting RAG, gevestigd aan Hondsdraf 4, 1724 TE  Oudkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.rag-archeologie.nl

Hondsdraf 4, 1724 TE  Oudkarspel 0725157122

J.W. van Rossum is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting RAG Hij/zij is te bereiken via javaros@hetnet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting RAG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

- Betalingen (donaties) in het lopende kalenderjaar en het voorgaande kalenderjaar

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rag-archeologie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting RAG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling (donatie)

- Verzenden van onze nieuwsbrief Poldergeest en uitnodigingen voor archeologische opgravingen, lezingen en excursies

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting RAG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting RAG) tussen zit. Stichting RAG gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Excel-spreadsheet om het donateurenbestand en de betalingen (donaties) bij te houden. Dit spreadsheet staat op een computer die beveiligd is met het programma KPN Veilig.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting RAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van de persoonsgegevens: t/m het kalenderjaar waarin de persoon heeft aangegeven geen donateur meer te willen zijn van Stichting RAG of t/m het jaar waarin het bestuur heeft besloten de persoon als donateur te schrappen wegens het niet meer voldoen door de betreffende persoon van de jaarlijkse donatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting RAG verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting RAG gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting RAG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rag-archeologie.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting RAG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting RAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rag-archeologie.nl

 

 

Naar boven

 

Terug naar Poldergeest online