Wat is een (culturele) ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een culturele ANBI, zoals Stichting RAG, is voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt, zie hieronder. 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

Zie ook de website van de Belastingdienst

ANBI-gegevens Stichting RAG

Verena Schulze, voorzitter, v.schulze(at)rag-archeologie.nl*

Peter Hoebe, secretaris, p.hoebe(at) rag-archeologie.nl*

Frans Nieuwenhout, penningmeester, redacteur, f.nieuwenhout(at)rag-archeologie.nl *

Ingrid Hijen, bestuurslid, i.heijen(at)rag-archeologie.nl*

E-mailadres Stichting RAG: info(at)rag-archeologie.nl*

* vervang (at) door een apenstaartje

Twee maal per jaar verschijnt het informatieblad Poldergeest

Excursies

Lezingen

De activiteiten van stichting RAG

De stichting heeft ten doel: het stimuleren van archeologisch- en cultuurhistorisch onderzoek, het publiek maken van de resultaten daarvan en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

a. het bevorderen en ontwikkelen van zelfstandig archeologisch onderzoek in het deelgebied

Geestmerambacht en omgeving;

b. het inrichten, exploiteren en beheren van werk- en tentoonstellingsruimten;

c. het verwerven van en het beheer over voorwerpen, geschriften, foto- en filmmateriaal en dergelijke, betreffende archeologie en cultuurhistorie in het Geestmerambacht en omgeving;

d. het aanleggen van een documentatie en het samenstellen van een bibliotheek in het algemeen en meer in het bijzonder betreffende het Geestmerambacht en de regio, toegankelijk voor belangstellenden;

e. het samenwerken met andere instellingen, die door hun arbeidsveld de doelstellingen van de stichting raken;

f. het publiek maken van de resultaten van door of namens de stichting gedaan of bevorderd onderzoek; Dit geschiedt door het twee maal per jaar uitgeven van een informatiebulletin, “Poldergeest” geheten, het onderhouden van een website (“Poldergeest on line”: www.rag-archeologie.nl), het organiseren van lezingen en excursies en het uitvoeren van de onder b. genoemde activiteiten.

 

De inkomsten van stichting RAG

De financiële middelen verwerft de stichting primair door middel van bijdragen van de bij de stichting ingeschreven donateurs. Een andere inkomstenbron is de rente van de spaarrekening.

 

Het beheer van het vermogen van stichting RAG

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. De penningmeester houdt in dit verband zowel een bankrekening als een spaarrekening aan.

 

De bestedingen van stichting RAG

Het financiële middelen van de stichting worden besteed aan het uitgeven van het informatieblad “Poldergeest”, het onderhouden van de website, aan minimaal één maal per jaar een excursie en een lezing, aan promotiemateriaal, aan lidmaatschappen en abonnementen, aan kostendeclaraties van bestuursleden en aan bankkosten.

 

Inkomsten 2023  
Donateurs  €                 1.992,00
Subsidies en andere inkomsten  €                          -  
Poldergeest  €                    908,98
Verkoop  €                          -  
Lezingen/excursie  €                    217,50
Rente  €                     51,86
Kruisposten  €                          -  
Totaal  €                 3.170,34
 

Uitgaven 2023

 

Lidmaatschappen en abonnementen

 €             -  

Website

 €      177,71

Poldergeest

 €   2.801,55

Promotie en representatie

 €        15,15

Excursies / lezingen

 €      481,56

Leskist

 €             -  

Verzendkosten

 €        44,44

Vergaderkosten

 €      103,85

Reiskosten

 €             -  

Bankkosten

 €      250,44

Overig

 €      817,56

Totaal

 €   4.692,26